• Ónodi-Szűcs
  • Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

   Márciustól ismét 130 ezerrel nő a praxispénz

  • Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

   Ónodi-Szűcs: nem fenyegettek sztrájkkal a tárgyalófelek

  • 2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

   2021-ig plusz 4100 orvos állhat itthon munkába

 • EBP
  • Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

   Villamossal is mehetünk majd az új kórházhoz

  • Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

   Letették a gyerekkórház új szárnyának alapkövét

  • Nővérszálló és bölcsőde is lesz a szuperkórházban

   Nővérszálló és bölcsőde is lesz a szuperkórházban

 • EESZT
  • EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

   EESZT: Indul a lakossági tájékoztatás

  • EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

   EESZT: fennakadás nincs, hibajavítás van

  • 100 napja működik már az EESZT

   100 napja működik már az EESZT

Richter Témapályázat 2017

Gyógyszerpiac 2017.02.14 07:05 Forrás: Weborvos
Richter Témapályázat 2017

A Richter Gedeon Nyrt. pályázata már megkezdett és korai eredményeket is felmutató kutatások támogatására.

A Richter Gedeon Nyrt. (a továbbiakban: Társaság vagy kiíró) kétfordulós pályázati felhívást tesz közzé, már megkezdett és korai eredményeket is felmutatni képes tudományos kutatási
tevékenységek támogatására. A pályázat első körben nyílt jellegű, míg a második fordulóban meghívásos és pénzdíjazott.

1. A pályázat célja
A Richter Gedeon Nyrt. Közép-Európa gyógyszerkutatásában kimagasló originális kutatási tevékenysége részeként, a Társaságnál folyó kutatási tevékenységekhez kapcsolható, gyógyszeripari tárgyú és nemzetközi színvonalú innovációk felkarolására és kutatási eredményeik gyakorlati megvalósításának elősegítésére írja ki a pályázatot.

2. A pályázattal kapcsolatos elvárások
A pályázatban a Társaság a saját kutatási irányvonalához kapcsolódó, már megkezdett és kezdeti eredményeket felmutatni képes új, innovatív kutatási javaslatok kidolgozását várja, elsősorban, de nem kizárólagosan a kognitív zavarok, az autizmus és a kóros elhízás központi idegrendszeri folyamatainak vizsgálatával foglalkozó területekről.

A pályázati javaslattal szembeni döntő elvárás az innovatív tartalom.

Az innováció irányulhat:
- a gyógyszerkutatási folyamat bármely elemére (korai/felfedező kutatás, preklinikai vagy klinikai kutatás), illetve a biológiai, a kémiai vagy egyéb, a gyógyszerkutatásban alkalmazott
tudományterületre;
- a pályázat témája lehet továbbá új utakat nyitó metodikai/biomarker megközelítés kidolgozása – elsősorban a transzlációs kutatások területén. Például: nehezen vizsgálható szubcelluláris targetekhez esszé kidolgozása, az adott indikációk mentén új megközelítéseket nyújtó állatmodell, vagy más, összetett kísérletes rendszer kidolgozása stb.

A pályázatra benyújtott kutatási témának saját, önálló témának kell lennie, amellyel a pályázó korábban még nem nyert támogatást olyan pályázaton, ami a jelen pályázatban elérhető
eredménye hasznosítását esetlegesen korlátozná. A 2.sz. mellékletnek megfelelően a témának újszerűnek is kell lennie, azaz a pályázón kívüli más személy korábban ezzel, vagy ehhez nagyon
hasonló kutatási témával még nem indult, és nem nyert kutatási pályázaton.

A kiíró olyan pályázatok benyújtását várja, amelyekben a vázolt kutatási javaslat megvalósításához szükséges technikai, személyi és infrastrukturális feltételek már a pályázat benyújtásának időpontjában a pályázó rendelkezésére állnak. Ennek értelmében eszköz vásárlása nem számolható el a pályázati támogatással szemben. A javasolt projekt megvalósításához szükséges infrastruktúrát és eszközöket a pályázónak kell biztosítania, a jelen
pályázaton kívüli forrásból.

Elvárás, hogy a pályázat megvalósítására létrejövő, a pályázó által vezetett kutatási csoport létszáma ne haladja meg a 4 főt.

A pályázat szempontjából a kutatás társfinanszírozása megengedett, azzal a feltétellel, hogy ez nem korlátozhatja semmilyen formában a Társaságnak a projekt esetleges eredménye, a létrejövő szellemi tulajdon feletti jogszerzését és a megkötésre kerülő kutatási szerződés szerinti hasznosítási és egyéb jogosultságait (ld. bővebben a 6. (2) b) pontban).

3. A lehetséges pályázók köre
Olyan magyar K+F tevékenységet végző természetes személyek, jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező profit és non-profit társaságok, szervezetek, intézmények jelentkezését várjuk, akik a pályázat elnyerése esetén vállalják a nyertes kutatási témajavaslat Magyarországon történő megvalósítását, együttműködésben a Társasággal.

Amennyiben a pályázó valamely intézmény, szervezet, illetve  társaság munkavállalója vagy azzal egy tekintet alá eső (közszolgálati, közalkalmazotti) jogviszonyban álló személy, úgy köteles a foglalkoztatója – a rá irányadó jogszabályok (illetve SzMSz vagy belső szabályzat) szerint érvényes módon aláírt – írásbeli jóváhagyó nyilatkozatát (ld. 1. sz. melléklet) csatolni. A nyilatkozatban a munkáltató társaság/szervezet/intézmény (a továbbiakban: munkáltató) kifejezi azon szándékát is, hogy a pályázat nyertesként történő kihirdetése esetén – amennyiben a szerződéskötésre irányuló tárgyalások eredményre vezetnek – a kutatásra és a hasznosításra vonatkozóan szerződést köt a kiíróval.

Amennyiben a pályázó egyidejűleg több munkáltatóval áll munkaviszonyban vagy azzal azonos megítélés alá eső jogviszonyban, úgy a pályázó köteles ezt a tényt, valamint az őt foglalkoztató valamennyi munkáltatót – a szükséges azonosító adatok (név, cím/székhely, képviselő neve, telefon és e-mail elérhetősége) megadásával – a pályázatában megjelölni, továbbá
a pályázatában meghatározni, hogy az általa benyújtott kutatási javaslat nyertesként történő kihirdetése esetén a Társaságnak a pályázó mely foglalkoztatóját szükséges a szerződéskötés érdekében, a tárgyalások megkezdése céljából megkeresnie. Feltétel, hogy a természetes személy pályázó, illetve a kutatás témavezetője a kiírás évében 40 év alatti korú legyen.

Az elbírálás során előnyt élveznek azok a pályázók, akik más témájú pályázatukkal már indultak a Lendület vagy az OTKA pályázati kiíráson, de támogatásban nem részesültek, annak ellenére, hogy ezeken a pályázatokon a pályázatukkal magas pontszámot értek el. A fentiek igazolására a jelen pályázatukhoz mellékelniük kell a korábbi bírálati visszaigazolásukat.

A pályázatok benyújtásának helye, módja, határideje
Mind az előpályázatot, mind a részletesen kidolgozott pályázatot egy eredeti és négy másolati példányban, valamint CD-n elektronikus formában, .doc vagy .pdf formátumban a Társaság
Innovációs és Pályázati Irodájának Titkárságára kell postai úton, ajánlott küldeményként elküldeni az alábbi címre:
Richter Gedeon Nyrt. Innovációs és Pályázati Iroda
1475 Budapest 10. Pf. 27.

A benyújtandó csomagon kérjük feltüntetni: Richter Témapályázat 2017.

Beérkezési határidők:
Első forduló – Előpályázat: 2017. március 16.
Második forduló – Pályázat: 2017. május 8.

A határidő utolsó napján ajánlott küldeményként postára adott pályázatok határidőben beadottnak minősülnek.

A pályázati felhívásról és a pályamunka kidolgozásáról a Társaság Innovációs és Pályázati Irodája ad további tájékoztatást az alábbi elérhetőségeken:

email: innovacio@richter.hu; tel:+36 1 432-6464;

A pályázat további részletei

A pályázat mellékletei itt

Lapszemle

Legolvasottabb cikkeink