• nátha
  • A nátha ellen a mai napig nem tudunk mit tenni

   A nátha ellen a mai napig nem tudunk mit tenni

  • Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

   Két náthagyógyszert el kellene felejteni - tiltás lehet a végük

  • Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

   Tudományos bizonyítékok támasztják alá a húsleves gyógyerejét

 • melanóma
  • Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma

   Drámai mértékben nő a melanomás esetek száma

  • Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

   Fényvédelem, önvizsgálat és tudás: együtt védenek a bőrrák ellen

  • A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

   A Szigeten is keresd a „rút kiskacsát”!

 • egynapos sebészet
  • Egynapos sebészet Pakson: hamarosan újraindulhat az ellátás?

   Egynapos sebészet Pakson: hamarosan újraindulhat az ellátás?

  • A kecskeméti kórház orvosa lett az Egynapos Sebészeti Tagozat elnöke

  • Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

   Egy év alatt több mint 3000 műtét a kecskeméti egynapos sebészeten

Házi gyermekorvost keres Mezőtúr önkormányzata

Weborvos apró 2022.01.11 Forrás: (X)
Házi gyermekorvost keres Mezőtúr önkormányzata

A nyertes pályázóval az Önkormányzat legalább 5 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

Mezőtúr Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) pályázatot hirdet az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról szóló 30/2006. (XII.22.) önkormányzati rendeletben meghatározott, III. számú házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak ellátására, mely területi ellátási kötelezettséggel jár. A körzet vállalkozási formában és egészségügyi szolgálati jogviszony keretében is ellátható.

A nyertes pályázóval az Önkormányzat legalább 5 éves időtartamra feladat-ellátási szerződést köt a házi gyermekorvosi feladatok ellátására.

A feladat-ellátás helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 7. szám alatti orvosi rendelő.

A házi gyermekorvos feladatköre: A gyógyító-megelőző alapellátás keretében a házi gyermekorvos feladatkörébe tartozik különösen az egészséges lakosság részére nyújtott tanácsadás és szűrés, a beteg vizsgálata, gyógykezelése, egészségi állapotának ellenőrzése, orvosi rehabilitációja, illetve szükség esetén szakorvosi vagy fekvőbeteg-gyógyintézeti vizsgálatra, gyógykezelésre való utalása, továbbá mindaz, amit jogszabály számára előír, így különösen a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendelet. A házi gyermekorvos köteles hetente legkevesebb 15 órát, munkanapokon legalább 2 órát a rendelőben orvosi rendeléssel tölteni, a betegforgalomtól függően, valamint köteles a betegek rendelkezésére állni a rendelési időn kívül.

Amennyiben a házi gyermekorvos valamely praxisközösséghez csatlakozni kíván, hetente legalább 20 óra rendelési időt kell biztosítania, benne legalább 4 óra prevenciós rendeléssel.

Pályázati feltételek:

• magyar állampolgárság

• büntetlen előélet

• cselekvőképesség

• egészségügyi alkalmasság

• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosi képesítés

• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte

• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte

• érvényes működési nyilvántartás és Magyar Orvosi Kamarai tagság.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

• motivácós levél

• fényképes szakmai önéletrajz

• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)

• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt

• Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolvány másolata

• érvényes működési nyilvántartás igazolása

• praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya

• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata

• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata

• a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

• pályázó nyilatkozata arról, hogy pályázati anyagát az elbírálásban részt vevők megismerhetik, abba betekinthetnek

• pályázó nyilatkozatát arról, hogy pályázati anyagát a Képviselő-testület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalhatja.

Finanszírozás és egyéb juttatások:

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm.rendeletben és a vonatkozó jogszabályok alapján történik.

Egészségügyi szolgálati jogviszony esetén az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény rendelkezései az irányadók.

A nyertes pályázó részére az Önkormányzat szükség esetén szolgálati lakást biztosít.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot egy eredeti példányban kell benyújtani

• postai úton, a pályázatnak Mezőtúr Város Önkormányzata címére történő megküldésével (5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.)

• Személyesen: Herczeg Zsolt polgármester részére, Mezőtúr Város Önkormányzata, 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos tér 1.

A borítékon kérjük feltüntetni: „Házi gyermekorvosi pályázat”

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázat elbírálásának módja: A pályázatot Mezőtúr Város Önkormányzat Képviselőtestülete Egészségügyi és Szociális Bizottsága véleményezi, majd Mezőtúr Város

Önkormányzata Képviselő-testülete bírálja el.

A pályázat elbírálásának határideje: a pályázati határidő lejártát követő képviselő-testületi ülés

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Biriszló Beáta hatósági osztályvezető

Telefon: 06-56/551-929; 06-30/9055-398

E-mail: bbiriszlo@mezotur.hu

Leírás / Megjegyzések:

- A házi gyermekorvosi körzet területi leírása: A Mezőtúr III. számú házi gyermekorvosi körzethez tartozó utcák felsorolását Mezőtúr Város Önkormányzata Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 30/2006. (XII.22.) rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

- A házi gyermekorvosi körzet jelenleg helyettesítéssel ellátott, 2014. július 01. napja óta betöltetlen, 2015. január 01. napja óta tartósan betöltetlen.

- Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladat-ellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

- A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

- A házi gyermekorvosi alapellátáshoz tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződés alapján történik.

- A feladatellátás helye: 5400 Mezőtúr, Kossuth Lajos u. 7. szám alatt található házi gyermekorvosi rendelő.

- A házi gyermekorvosi rendelőben lévő eszközök használatát az önkormányzat térítésmentesen biztosítja azzal, hogy a szolgáltató viseli a rendelőre és a közös használatú helyiségekre arányosan eső, annak használatával együtt járó, a rendes gazdálkodás körébe tartozó üzemeltetési költségeket, valamint a rendeltetésszerű használatra alkalmas állapot fenntartásához szükséges belső karbantartási munkák költségeit.

- A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A pályázati kiírás közzétételének a helye:

• Mezőtúr Város Önkormányzatának honlapja (www.mezotur.hu)

• Mezőtúr Város Önkormányzatának hirdetőtáblája

• Országos Kórházi Főigazgatóság honlapja